КОМИССИЯ ШАРТЫ ШЕҢБЕРІНДЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ СТАНДАРТТЫ ТАЛАПТАРЫ (Қосылу шарты)

1 тарау. Негізгі ережелер

1 Комиссия шарты (Қосылу шарты) шеңберінде қызмет көрсетудің осы стандартты талаптары (бұдан әрі – Стандартты талаптар/Шарт) Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабы аясында әзірленді және олардың қолданылуы “ТА – Пушкин”ЖШС (бұдан әрі – Комиссионер) мен 3-тармаққа сәйкес Стандартты талаптарға қосылған жеке тұлғалардың (бұдан әрі-Комитент) құқықтық қатынастарына қолданылады.

 1. Стандартты шарттарды Комиссионер айқындайды және Комиссионердің сайтында Интернет желісінде мына мекенжай бойынша жарияланады: ____________немесе мерзімді баспасөз басылымдарында және Комиссионердің барлық залдарында (сауда ғамараттарында) орналастырылған.
 2. Стандартты шарттар Комиссионердің барлық Комитенті үшін бірдей және оларды Комитент тек стандартты шарттарға тұтастай, толық көлемде қосылу арқылы ғана қабылдай алады, бұған Комитент өз келісімін береді.

Комитенттің Стандартты талаптарды қабылдауы (Шартқа қосылуы) Комитент тиісті Өтініш (бұдан әрі-Өтініш) беру және оны Комиссионердің Стандартты шарттар шеңберінде қабылдауы арқылы білдіреді, содан кейін осы қосылу шарты, әрине, Комиссионер мен Комитент арасында жасалған болып есептеледі. Комиссия шартының күшіне ену тәртібі Осы Стандартты талаптармен айқындалады.

 1. Өтініште Комиссионер ұсынатын комиссия нысанасын сату тәсілдері қамтылады. Комитент өзі үшін тиімді комиссия нысанасын сату тәсілдерін таңдайды, комиссия нысанасының құнын айқындайды, Комиссионер сыйақысының мөлшерін, сондай-ақ комиссия нысанасын сату мерзімдерін айқындайды (Өтініште тиісті белгілер қою арқылы Офертаны жібереді), ал Комиссионер Комитенттің оферталарын акцептейді, бұл Комиссионердің Комитентпен бірге өтінішке қол қоюымен расталады.
 2. Комиссионер Комитенттің тапсырмасын орындауға және өтініште көрсетілген Комитенттің оферталарын акцептеген сәтке дейін Комитент алдында міндеттемелерді орындауға міндетті емес; осылайша, Комитенттің оферталарын акцептеу Комиссионер қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес өз таңдауы бойынша жүзеге асырады және осы акцептпен Комиссионер Комитентке оның тапсырмаларын орындауға өзінің келісімін білдіреді.
 3. Стандартты шарттар, сондай-ақ онда көрсетілген Өтініш бірыңғай құқықтық құжат болып табылады; бір-бірінің ажырамас бөліктері болып табылады. Комиссионер мен Комитент Комитенттің тапсырмасын Стандартты шарттар шеңберінде орындау ҚР заңнамасына сәйкес ерікті негізде жүзеге асырылатынына сөзсіз келіседі.
 4. Комиссионер Комитенттің офертасын (ұсынысын) акцептеген жағдайда Комиссионер мен Комитент қол қоятын барлық құжаттар (бұдан әрі бірлесіп “Тараптар” деп аталады, әрқайсысы жеке – “Тарап” немесе “Комиссионер” және “Комитент”) ҚР Азаматтық кодексінің 152-бабы шеңберінде, яғни жазбаша нысанда ресімделген болып есептеледі. Осы Шартты жасасу фактісінен кейін Тараптар құқықтарға ие болады, өзіне барлық тиісті міндеттемелерді қабылдайды, сондай-ақ Тараптар Стандартты шарттар мен қол қойылған өзге де құжаттарға сәйкес, сондай-ақ ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес көрсетілген міндеттемелердің орындамағаны үшін жауапты болады.

2 тарау. Жалпы ережелер

8.Меншік құқығында Комитентке тиесілі тауарды кез келген он-лайн және офф-лайн ресурстарда, оның ішінде витриналар, Instagram-аккаунттар, телеграмм-арналар, интернет-дүкендер (бұдан әрі – «Сату арналары») арқылы, бірақ бұлармен шектелмей, Комитенттің есебінен ілгерілету жолымен тауарды өткізу жөніндегі мәмілелерді сыйақы үшін жасауға міндеттеме береді, ал Комиссионер өзіне міндеттеме алады.

 1. Комиссияның нысанасы (бұдан әрі-Тауар), оның ішінде тауардың атауы, саны және өзге де сипаттамалары Комитент Өтініште көрсетеді.
 2. Комитент тауарды Өтінішке қол қойған күні Комиссионерге береді, ал Комиссионер Тауарды сату арналарында Тауардың суретін, қасиеттерін, негізгі сипаттамаларын қоса алғанда, Тауар туралы мәліметті жариялау үшін Тауарды қабылдайды, Тауарды Комиссионер орналасқан жерде сатып алушыға көрсетеді және ақша қаражатын алуды қоса алғанда, ықтимал сатып алушымен мәміле жасасу шараларын ұйымдастырады, сондай-ақ Тауарда кемшіліктер болса, сатып алушыдан тауарды сату арналарында қайта қабылдайды.
 3. Тараптар осы Шарт бойынша барлық төлем Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен, қолма-қол немесе нақты ақшасыз есеп айырысу арқылы жүзеге асырылатынына келісті.
 4. Комиссионер сатып алушыға Тауарды өткізуден түскен ақшалай қаражатты сатып алушымен мәміле жасалған сәттен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде Комитент тауарды сату арналары арқылы ілгерілету қызметтері үшін сыйақы төлегеннен кейін Комитентке төлейді.
 5. Өтініште көрсетілген мерзімде Тауарды өткізу мүмкін болмаса, Комитент, егер Комиссионер комитентке төлеген болса, Дисконтталған құнын қайтарып алып, Комиссионерге тауарды сату арналары арқылы ілгерілету қызметтері үшін сыйақы төлеуге не Тауарды сату арналары арқылы ілгерілету қызметтері үшін сыйақы төлеп, Тауарды өткізу мерзімін Шарт созылған күнге дейін ұзартуға құқылы.

14.Комитентке Дисконтталған құн төленген Өтініште көрсетілген мерзімде тауарды өткізу мүмкін болмаса, Комитент Тауарды сату арналары арқылы ілгерілету қызметтері үшін сыйақының көрсетілген мерзіміне Тауарды түбіртекпен төлемеген жағдайда, Комиссионер өз есебінен Тауарды сату арналары арқылы ілгерілетіп, өз қалауы бойынша өткізуге құқылы,  ал Комитент Тауарды қайтаруды талап ету құқығынан және егер болған болса, Дисконтталған құннан жоғары құнға Тауарды сатудан түскен айырмашылықты талап ету құқығынан айырылады, сондай-ақ осы Шарт жасалған сәттен бастап немесе осындай сыйақы төлеу туралы Шарт бұзылған сәттен бастап Тауарды сату арналары арқылы ілгерілеткені үшін сыйақы төлеу міндеттемесінен босатылады.

 1. Осы Шарт арқылы Комитент Тауардың Комитент меншігі екеніне, кез келген міндеттемелерден босатылғанына, үшінші тұлғаларға жалдауға берілмегеніне, даулардың объекті емес екеніне және ешкімнің талабы болмайтынына, сенімгерлік басқаруға берілмегеніне, кепілде немесе қамауда емес екеніне, сондай-ақ өзге де ауыртпалықтар болмайтынына кепіл береді. Тауарға үшінші тұлғалардың талабы туындаса Комитент үшінші тұлғалар алдында жауапты болады.
 2. Тауардың кездейсоқ бұзылу, жойылу немесе бүліну қаупі Тауардың меншік құқығы ауысқан сәтте, атап айтқанда сатып алушымен мәміле жасалған сәтте Комитенттен ауысады.
 3. Тараптардың әрқайсысы екінші Тараптың кінәсі болған кезде Шартты орындаудан бас тартуға құқылы. Бұл жағдайда Комиссионер Өтініштің 3.2- тармағына және 3.3-тармағына сәйкес талаптармен қабылданған болса, Тауарды қайтарады, ал Комитент осы Тауарды қабылдайды және Тауардың Дисконтталған құнын қайтаруға және Тараптардың бірі жариялаған сәттен бастап және Шартты орындаудан бас тартқан күнге дейін әрбір күн үшін сату арналары арқылы Тауарды ілгерілеткені үшін Комиссионердің сыйақысын төлеуге міндеттенеді. Егер Комитент Шарттың 5.1-тармағына сәйкес өткізу тәсілін айқындаса, соңғысы Комиссионерге тауарды Сату арналары арқылы ілгерілету қызметтері үшін сыйақының толық құнын төлеуге міндеттенеді.

18.Сатып алушы мен Комитент арасындағы қатынастарға Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелері, оның ішінде Қазақстан Республикасының бөлшек сауда-сату туралы Азаматтық кодексінің ережелері,«Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» ҚР Заңы қолданылады.

 1. Комиссионер Комитенттің немесе үшінші тұлғалардың жанама шығындары немесе жоғалған пайдасы үшін, мұндай залал келетінін болжай алатынына немесе білмегеніне қарамастан, жауап бермейді.
 2. Төтенше жағдайлар, атап айтқанда: осы Шартқа қол қойылғаннан кейін туындаған және осы Шарт бойынша қандай да бір міндеттемелердің толық немесе ішінара орындалуына кедергі келтіретін әскери іс-қимылдар, дүлей зілзалалар, ереуілдер, жаппай тәртіпсіздіктер, мемлекеттік органдардың тыйым салуатын және шектейтін заңнамалық шешімдері туындаған жағдайда, міндеттемелерді орындау мерзімі осындай мән-жайлардың уақытына ұзартылады.

Осы тармақта көрсетілген мән-жайларға байланысты осы Шарт бойынша қандай да бір міндеттемелерді орындау мүмкін болмайтын Тарап бұл туралы күнтізбелік 3(үш) күннен кешіктірмей екінші Тарапқа хабарлауға міндетті. Хабарламада қамтылған фактілер құжаттармен расталуы тиіс. Орын алған төтенше жағдайлар туралы хабарламау немесе уақтылы хабарламау тиісті Тарапты Шарттық міндеттемелерді орындамау жауапкершілігінен босататын негіз ретінде олардың кез келгеніне сілтеме жасау құқығынан айырады.

 1. Өтінішке қол қою арқылы Комитент Комиссионерге осы Шарт бойынша Комиссионер құқықтарының үшінші тұлғаға өтуіне келісім береді.
 2. Стандарттық шарттар мен Өтініш Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес орындалуға және түсіндірілуге тиіс. Стандарттық шарттарда, Өтініште көзделмеген барлық басқа жағдайлар Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.
 3. Тараптар барлық даулы мәселені келіссөздер негізінде шешуге ұмтылады. Тараптар келіссөздер негізінде келісімге келмесе, осы Шарттан және (намесе) Өтініштен туындайтын барлық дау мен келіспеушілік Комиссионердің орналасқан жеріндегі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген сот тәртібімен қаралады.
 4. Тараптар осы Шартта көрсетілген мекенжайлар мен байланыс деректері бойынша Тараптар жіберетін электронды поштаны, ұялы байланыс құралдарын, мессенджерлерді, пошта хабарламаларын және басқа да хабарламалардың түрлерін қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей жіберетін барлық хат-хабарлар мен хабарламалар ақпаратты берудің заңды, жеткілікті, тиісті және анық құралы болып табылатынына келіседі.

Комитенттің Өтініште көрсетілген мекенжайы немесе байланыс деректері өзгергені туралы хабарлама болмаса, Шарт шеңберіндегі барлық хабарлама, талап және басқа да құжаттар Комиссионерге белгілі Өтініште көрсетілген Комитенттің соңғы мекенжайы немесе байланыс деректеріне жіберіледі және жеткізілген болып есептеледі.

 1. Шарт Тараптар Өтінішке қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және Тараптар өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданылады
 2. Тараптар құпиялықтың сақталуына кепіл береді және Тараптардың әрқайсының алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Шарт бойынша алынған ақпараттың жария етілуіне немесе үшінші тұлғалардың онымен танысуына жол бермеу үшін барлық қажетті шараны қабылдайды.
 3. Стандартты шарттар мен Өтініш екі тілде – орыс және қазақ тілдерінде жасалды. Даулар туындаған жағдайда орыс тілінде жасалған шарт басым деп танылсын.
 4. Тауарды өткізу мерзімдерін және Өтініште көрсетілген өзге де шарттарды өзгерту Тараптар жаңа Өтінішке қол қою арқылы рәсімдейді.
 5. Егер осы Стандартты шарттардың қандай да бір немесе бірнеше ережелері жарамсыз болып қалса немесе қандай да бір жолмен заңсыз болып танылса, бұл Өтініште келтірілген қалған ережелердің жарамдылығына, заңдылығына немесе орындалу мүмкіндігіне ешбір дәрежеде әсер етпеуі немесе әлсіретпеуі тиіс, бірақ бұл ретте жарамсыз ережені заңды күші бар жаңа ережемен ауыстыру үшін Тараптар барлық күш-жігерін салуға келісетінін хабарлайды.
 6. 30. Комиссионердің стандартты шарттарға біржақты тәртіппен өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқығы бар. Стандартты шарттарға өзгерістер мен толықтырулар стандартты шарттарда жаңа редакцияны қабылдау жолымен енгізіледі және комиссионердің сайтында Интернет желісінде мына мекенжай бойынша жарияланады: ____________немесе мерзімді баспасөз басылымдарында және Комиссионердің барлық залдарында (сауда ғимараттарында) орналастырылады. Егер Комитент стандартты шарттарға енгізілген өзгерістер мен толықтырулармен келіспесе, ол бұл туралы Комиссионерге жазбаша түрде хабарлауы керек. Комитент Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 43-тарауының талаптарын ескере отырып және Комитент Комиссионер алдындағы барлық міндеттемелерін орындаған жағдайда шартты орындаудан бас тартуға құқылы.
Прокрутить вверх